O lesní pedagogice

„Existuje objektivní potřeba zvýšit povědomí veřejnosti, aby se zajistilo, že si společnost zajistí výhody trvale udržitelného lesního hospodářství. Jedním z nástrojů práce s veřejností, který zlepšuje vztah k lesnictví, je lesní pedagogika.“

Národní lesnický program, 2007

LesLesní pedagogika, jako moderní forma komunikace s veřejností, je nejjednodušší cestou lesníků, jak přiblížit široké veřejnosti prostředí lesa a funkce lesního hospodářství, a to nenásilnou a zejména interaktivní formou (aktivizační metody a formy zážitkového učení). Autentická prezentace lesnictví lesním pedagogem ukazuje, jak může vypadat partnerství mezi člověkem a přírodou k užitku a prospěchu obou. 

Primárním komunikačním cílem lesní pedagogiky je zprostředkování povědomí o funkcích lesa (hospodářské, ochranné, společenské, rekreační a ekologické), o odpovědném chování přiměřeném lesu a úctě k tvorbě lesního prostředí, a to především formou zážitkových aktivit přímo v lese pod vedením odborníka – lesníka, který absolvoval kurz lesní pedagogiky. Dále lesní pedagogika nabádá k dodržování pravidel, zákonů a ochraně majetku. Tím také podporuje vědomí odpovědnosti občanů za jejich chování.

Cíle

 • cílem lesní pedagogiky není nahradit školu nebo učitele. Cílem je provázat teoretické a praktické znalosti pomocí činností, které akcentují prožitek a posilují emoční inteligenci prostřednictvím tříbení vlastních smyslů.
 • představit les dětem nejen jako ekosystém, ale také zdůraznit jeho význam pro společnost. Lesní pedagogika nevylučuje hospodářsky motivované působení člověka, ale aktivně je začleňuje a vysvětluje některé předsudky
 • zvýšit environmentální povědomí obyvatel a přispět ke zlepšení vnímání lesnictví v očích veřejnosti.
 • vytvořit pocit spoluzodpovědnosti za kvalitu životního prostředí
 • posílit pochopení multifunkčního významu lesa
 • budovat důvěryhodnost osoby lesníka a myslivce a jejich činností, které jsou v souladu s principy trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji

Cílové skupiny

 
 • školy – MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ
 • letní tábory
 • domovy dětí a mládeže
 • dětské domovy
 • dětská oddělení nemocnic
 • rodiny s dětmi
 • dospělí a senioři
 • osoby se speciálními potřebami
 • zájmová sdružení (rybářské, myslivecké, turistické kroužky, apod.)

Nejčastější formy:

 • exkurze a vycházky do lesa – zážitkové hry, projektové učení, pracovní aktivity
 • přednášky na školách – dramatické hry, situační metody
 • vědomostní, výtvarné a literární soutěže – tvořivé dílny
 • naučné stezky, interaktivní naučné chodníky, lesnicky významná místa, památné stromy,
 • turistické zajímavosti – využití turistiky a cykloturistiky
 • výstavy, letní tábory
 • publikace pro děti a dospělé
 • den otevřených dveří

Fotografie "co s námi můžete v lese zažít" (ZIP, 58 MB)